Családi kör SZOLGÁLTATÁSCSOMAG

A szolgáltatás célja:

 

A szolgáltatás hosszú távú célja, hogy a városrészben élők

 - szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetősége javuljon, a szolgáltatások elérési pontja fizikailag is közelebb kerüljön az igénybevevőhöz;

 - megkapják a számukra szükséges, szakszerű szociális segítséget - ezt fizikai távolság, vagy ismeret hiánya ne akadályozza; - szociális biztonságérzete erősödjön a szociális szolgáltatások helyben történő elérhetősége által;

 A szolgáltatás közvetlen célja olyan kihelyezett „családsegítő pont” létrehozása és működtetése az Y Közösségi Házban, mely

 - közelebb hozza a családsegítés és gyermekjóléti alapellátás segítő feladatainak elérését a városrész lakói számára;

 - kihelyezett szolgáltatásként a szociális helyzetet a segítségkérővel együtt dolgozza fel és delegálja tovább úgy, hogy a problémamegoldás eszközrendszerébe más szervezetek (INSZI, civil szervezetek, Y Közösségi Ház) szolgáltatásainak elérési és igénybevételi lehetőségeit, az adott szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeit is integrálja.

 

A szolgáltatás célcsoportja:

 

1. Célcsoport tágabb értelemben a városrész teljes lakossága – a szolgáltatást szükség szerint bármely lakos igénybe veheti. Az igénybevevők várható köre mindemellett elsősorban azokból a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, alacsony jövedelemmel rendelkező lakókból, elmagányosodott idősekből tevődik össze, akik fizikai távolság vagy anyagi okok miatt nem kapják meg a számukra szükséges szociális segítséget;

 2. Kiemelt célcsoporti kör az ECSGYK, az INSZI, a TÁMASZ Alapítvány és a Fonavita Kft. városrészben élő, meglévő kliensköre, akik a területen létrehozott „családsegítő ponton” koncentráltan kapnak információt az Y Közösségi Ház valamennyi újólag induló szolgáltatásáról, illetve a „családsegítő pont” jelzőrendszeri, információs és esetfelvételi funkciója révén minden más, adott problématerület szempontjából releváns, elérhető szociális szolgáltatásról is.

 3. A színházterápiás csoport célcsoportja a városrészben élő bármely célcsoportot képviselő nők, akik alkalmasak csoportmunkára, s családi életciklus-váltások és egyéb változások feldolgozásával küzdenek.

 

A szolgáltatás intézményi/szervezeti környezete, története

PÉCS - A városrész gazdasági értelemben nem aktív népességének aránya a lakónépességen belül majdnem 60% (59,4) az itt élő népesség 30 %-a egyszobás, vagy nem megfelelő komfortfokozatú otthonban él. A lakónépességen belül a 60 év felettiek aránya 27, 3 %, a 15-59 éveseké 57,6, a 14év alattiaké 15, 1 %. (Forrás: 2011. évi népszámlálás). Fentiekből adódik, hogy jelentős számú az életkoruk, vagy élethelyzetük miatt szociális ellátásra szoruló városrészi lakos. Az idősek ellátásával kapcsolatos igények és szükségletek terén az INSZI végez komplex szakmai tevékenységet. Mentálhigiénés szemléletű segítségnyújtás terén a székhely szerint városrészünkben működő, országos hatáskörrel rendelkező Magyar Művészetterápiás Egyesület tapasztalataira, módszertanára és kapacitásaira építünk. A családsegítést területi illetékesség alapján az ECSGYK végzi. 2016. január 1-től jogszabályi változások miatt, egymástól jól körülhatárolhatóan elkülönült a Szolgálat és a Központ feladata. Az ECSGYK család- és gyermekjóléti szolgáltatásának keretében a segítés célja a veszélyeztető körülmények megszüntetése, a fennálló krízishelyzeten történő átsegítés.

 

A szolgáltatás tartalma /menete/ tevékenységei

Családsegítő Pont működtetése

 - klienskoordináció: a városrész két illetékességi területéhez tartozó megbízott koordinátor közreműködésével zajlik;

- felkereső munka: az Y Közösségi Ház önkéntesei végzik. Az önkéntesek a városrész minden utcájában meghatározott számú lakót keresnek fel otthonukban annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsanak a szolgáltatás tartalmáról, működéséről.

 - kihelyezett Családsegítő Pont működtetése: a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai heti 2x2 órában fogadják a területen élőket, tájékoztatják őket az elérhető szolgáltatásokról, felmérik a szükségleteket, s ehhez illeszkedő szolgáltatást keresnek.

 

A szolgáltatás módszertana:

 

A Családsegítő Pontban rendszeres ügyfélszolgálati időben családsegítő kollégák várják és fogadják a városrészben élő segítséget kérőket, s tájékoztatást adnak az elérhető segítségnyújtási formákról. A szociális szakmában bevett első interjú módszertani szabályai szerint feltérképezik a hozzájuk fordulók problémáinak jellegét, a szükségleteket, a mozgósítható erőforrásaikat, és a rövid-, közép- és hosszútávon elérhető szolgáltatásokat. Amennyiben adott üggyel kapcsolatban a Család és Gyermekjóléti Szolgálat illetékes, jelző lapon ezt írásban rögzítik. Fentieken túl adatvédelmi nyilatkozat kerül aláírásra, melyben az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy adatait a törvényi előírásoknak megfelelően a Szolgálat nyilvántartsa. A jelzőlapot és nyilatkozatot az eset felvevője eljuttatja az illetékes Szakmai Egységbe (Meszesi Szakmai Egység vagy az Uránvárosi – Belvárosi Szakmai Egység). Gyakorlatilag a család- és gyermekjóléti szolgálatnál szokásos módszertannal megegyező esetfelvétel zajlik, az esettel kapcsolatban intézkedés nem történik. Az ügyféllel az adott Szakmai Egység családsegítője személyesen veszi fel a kapcsolatot. A Családsegítő Pont ugyanakkor egy közösségi térbe ágyazott elérési helyszíne az előzetes felmérést, közvetlen információnyújtást biztosító szociális szolgáltatásnak, melyhez nem kell felkeresni a Szolgálat hivatalos helyiségét, hiszen az kitelepül az Y Közösségi Ház többi szolgáltatása közé, új utakat keresve ezzel a segítséget kérők elérésére.

 

A szolgáltatás eddig elért eredményei

1. Javul a városrészben élők hozzáférése a támogató szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek szociális támogató és mentálhigiénés szolgáltatásaihoz.

 2. A támogatásra szoruló családok nagyobb eséllyel jutnak hozzá az önálló életvitelük megtartásához, életminőségük javításához, krízishelyzetük kezeléséhez szükséges segítséghez

3. A szociális problémákból adódó feszültségek időben felszínre kerülnek, kezelhetőbbé válnak.

 4. A városrészben élők közül többen ismerik meg mindazon szociális és közösségi szolgáltatásokat, lehetőségeket, melyek segítséget jelenthetnek számukra.

 

A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információk (pl. tanulmányok, cikkek) elérhetőségei; a szolgáltatást megvalósító szervezet/ intézmény/ szakember elérzetősége

TÁMASZ Alapítvány Pécs

http://tamaszalapitvany.hu/y-kozossegi-haz?fbclid=IwAR2oj2m444EbCTezvGPldj7btTKdbXk6LDxHyUleMyDb5chKxZPtTQeiN0I

 

Y Közösségi Ház

https://www.facebook.com/ykozossegihaz/