Digitális kompetenciafejlesztő (MZ/X) képzési lehetőség biztosítása

A szolgáltatás célja:

 

Hosszú távú cél

 - A városrészben élők társadalmi kapcsolatainak, foglalkoztatási esélyeinek és szociokulturális integrációjának erősítése, a helyi közösségek fejlesztése olyan helyi erőforrásokra épülő, közösségi alapú szolgáltatás működtetése, amely

 • a célterületen élő lakók számára naprakész, hiteles információt kínál az egészségügyi és szociális szolgáltatásokról, helyi programokról, megbízható szakemberekről, szerelőkről;

 • alkalmi munkák közvetítésével lehetővé teszi a segítséget kérők és a segíteni tudók hatékony találkozását;

 • az idősebb generáció közösséget erősítő aktivizálásához, helyi közösségekbe történő integrálásához, a generációk közötti szakadék csökkentéséhez;

 • hozzájárul a hivatali, hatósági ügyek hatékony kezeléséhez szükséges infokommunikációs kompetenciák fejlődéséhez, valamint

 • támogató biztonságos közeget teremt az együttműködés, egymásra figyelés, egymás kölcsönös segítésének megvalósításához.

Közvetlen cél

 - a városrész lakói számára korcsoporttól függetlenül csekély térítési díj ellenében elérhető internetpont és IT mentor szolgálat bevezetése és működtetése, a szolgáltatásnyújtásra felkészített önkéntesek bevonásával;

 - a városrész idős lakói számára digitális kompetenciafejlesztő képzési lehetőség biztosítása, és az elsajátított készségek elmélyítését kínáló klub működtetése felkészített önkéntesek bevonásával;

 - irodai szolgáltatások biztosítása;

 - diszpécserszolgálat működtetése önkéntes segítők folyamatba integrálása mellett térítésmentesen; az Y Közösségi Ház ügyfélszolgálatának biztosítása.

 

A szolgáltatás célcsoportja:

 

Célcsoport a területen élő minden korosztály, különösen:

 - az alacsony jövedelemmel rendelkezők, akiknek az internet hozzáférés problémát jelent;

 - mindazok, akik az infokommunikációs szolgáltatásokhoz nem vagy pusztán korlátozott mértékben férnek hozzá;

 - szociálisan hátrányos helyzetből indulók korosztályi megkötés nélkül (pl. munkanélküliek, (kis) nyugdíjasok, nagycsaládosok, alacsonyan képzettek, alacsony digitális kompetenciával élők)

 

A szolgáltatás intézményi/szervezeti környezete, története

PÉCS - A szolgáltatásfejlesztés folyamatában módszertanilag a városrészben Információs és Szolgáltató Pontot üzemeltető Ifjúsági Unió Pécs szakmai tapasztalatait tekintettük bázisnak, míg a szolgáltatási hiányok beazonosítása a fejlesztés szükséges tartalmainak meghatározása kapcsán elsősorban az INSZI és a Pécsi Református Kollégium által közvetített tapasztalatokat, valamint a lakossági fórumokon elhangzott észrevételeket használtuk. A városrészben nincs olyan szolgáltató hely, ahol az általunk cél szerint tervezett komplex szolgáltatási tartalom elérhetővé válna. Különösen nagy igény mutatkozik a helyi, a városrészre vonatkozó komplex információkhoz való hozzáférésre, melyek a hétköznapi ügyek, problémák kezeléséhez közvetlen segítséget, támpontot kínálhatnak. A városrész lakóinak igénye van arra, hogy a városrészben működő szolgáltatók szolgáltatásairól, a munkáltatókról, a segítséget nyújtó vagy épp a segítséget igénybe vevők köréről könnyen elérhető, aktuális, naprakész információkkal rendelkezzenek.

 

A szolgáltatás tartalma /menete/ tevékenységei

A városrészi környezetben elérthető szolgáltatási formákat bázisként kezelve a fejlesztés, a szolgáltatás területén tapasztalható hiányokra, lakossági igényekre, szükségletekre koncentrált. Ennek alapján szolgáltatáscsomagunk módszertani alapvetései a következők:

1. Internet Pontot üzemeltetünk IT mentor szolgáltatással – az Ifjúsági Unió Pécs módszertani és szakmai tapasztalatainak bázisán úgy, hogy az igénybevevő célcsoporti kört a fiatal korosztályról kiterjesztjük a városrész teljes lakosságára, kiemelt módon koncentrálva az idősek igényeire, szükségleteire.

 2. Az Internet Pont és IT mentor szolgáltatás működtetéséhez (elsősorban középiskolás diák) önkénteseket vonunk be, és tudatosan felépített folyamatban (a HÁLÓ szolgáltatás keretében) készítjük fel őket a személyközpontú, adott célcsoporti réteg igényeihez adekvát segítő tevékenységre.

 3. A városrészben élő időseket célozva, kompetencia- és kapacitásfejlesztő szolgáltatásként digitális kompetenciafejlesztő képzési lehetőséget (MZ/X) biztosítunk. A célcsoport sajátosságait figyelembe véve a képzési folyamat során szükség van az egyéni szükségletek, képességek figyelembevételére, a személyre szabott fejlesztés kereteinek megteremtésére is. Fontos a megerősítés, hogy senki ne érezze kudarcnak, ha valamit csak sok ismétléssel tud elsajátítani. Ennek érdekében a képzési folyamatba a HÁLÓ szolgáltatás keretében felkészített önkéntesek is bekapcsolódnak. A tanfolyamok tematikája igény szerint lehetővé teszi a gyorsabb haladást, kiegészítéseket, személyre szabott egyéni igények kezelését. Kellő türelemmel és a résztvevők korosztályi sajátosságait figyelembe véve elérhető az, hogy a felnőttkori tanulás ugyanolyan sikeres legyen, mint az ifjabb korban végzett iskolarendszerű oktatás.

 4. A képzéseken részt vettek körében ún. MZ/X klubot működtetünk, mely klub az Internet Pont és IT mentor szolgáltatás mellett ezen szolgáltatással szoros kapcsolatban működik.

 

 

 

A szolgáltatás módszertana:

 

A képzés időtartama: 20 óra (2 óra/alkalom).

A csoportok kialakításánál figyelmet kell fordítani arra, hogy adott csoport, hasonló felkészültségű résztvevőkből álljon (kezdő, középhaladó, haladó csoportok). A tanfolyamok alaptematikával indulnak, de a tematika rugalmasan változtatható a csoport informatikai ismeretei, igényei alapján.

Tematika:

1. alkalom: a számítógép felépítése (belső eszközök, külső eszközök);

 2. alkalom: az egér és a billentyűzet használata, a Windows operációs rendszer alapszintű ismerete;

 3. alkalom: mappakészítés különböző területeken;

 4. alkalom: szövegszerkesztő és rajzoló program megismerése (Word Pad, Paint);

 5. alkalom: az internet elvi működése és felhasználási lehetőségei (e-mail, facebook, youtube, www. stb.). Az internetböngésző (Mozilla Firefox, Explorer, Chrome) programok alkalmazása, „szörfölés”, tematikus keresés;

 6. alkalom: zenehallgatás, videó- és filmnézés az interneten, a keresés gyakorlása;

 7. alkalom: képek mentése netről mappákba, zene letöltése youtube-ról saját gépre, megosztás;

 8. alkalom: az e-mail fogalma, ingyenes e-mail postafiók létrehozása, levelek küldése és fogadása;

 9. alkalom: közösségi média (facebook, twitter) használata, a szabályzatok megismerése, facebook-regisztráció, adatok feltöltése, beállítások (profilkép, borítókép), ismerősök keresése, fogalmak tisztázása, a használat „etikai kódexe”, kép feltöltése a saját idővonalra, „lájkolás”, megosztás;

 10. alkalom: külső eszközök csatlakoztatása: pendrive, okos telefon, fényképezőgép, CD, DVD file-ok megnyitása, mentések, másolás eszközről eszközre.

 

A szolgáltatás eddig elért eredményei

1. A városrész lakói, az őket érintő városrészi szolgáltatásokról, programokról, alkalmi munkát kínálók és igénybevevők köréről komplex, egy helyen elérhető naprakész, hiteles információkhoz jutnak.

 2. Erősödik a városrészben élők társadalmi kapcsolatrendszere, foglalkoztatási esélyeik nőnek.

 3. A helyi lakosság szociális érzékenysége erősödik, a természetes segítőkészség teret és lehetőséget kap.

 4. Az önkéntesség szervezeti erőforrásként jelenik meg.

 5. A generációkon átnyúló segítő tevékenységek hatására erősödik a generációk közötti párbeszéd.

 

A szolgáltatással kapcsolatos bővebb információk (pl. tanulmányok, cikkek) elérhetőségei; a szolgáltatást megvalósító szervezet/ intézmény/ szakember elérzetősége

TÁMASZ Alapítvány Pécs

http://tamaszalapitvany.hu/y-kozossegi-haz?fbclid=IwAR2oj2m444EbCTezvGPldj7btTKdbXk6LDxHyUleMyDb5chKxZPtTQeiN0I

 

Y Közösségi Ház

https://www.facebook.com/ykozossegihaz/